ระบบบัญชีเงินเดือนออนไลน์ CPN1 E-Salary

คำชี้แจง

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้มีการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ทำให้โปรแกรมจ่ายเงินและสลิบเงินเดือนไม่สามารถใช้ระบบสลิบเงินเดือนเดิมได้


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงปรับปรุงระบบสลิบเงินเดือนและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ทันสมัย ปลอดภัย
กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน Click to Register